அருள்பணிச்சபை

இயக்குனர் அருட்பணி.நிரூபன் தார்சீயஸ்
தொடர்பாளர் திரு.அன்ரன் மைனர்
உதவித் தொடர்பாளர் திரு.யோன் சென் யோச்
வழிபாட்டு குழு திரு.ஸ்ரனிஸ்லாஸ் யோனாஸ்
பாடகர் குழு திருமதி.யோகராசா எலிசபேத்தம்மா
இளைஞர்கள் செல்வி. எட்வேர்ட் மேரி கொலின்
பீடப்பணியாளர் திரு.யோகராஜா திலக்ஸன்
ஊடகத்துறை திருமதி.பாஸ்கரன் சோபியா
நிதி மற்றும் கணக்கறிக்கை திருமதி.வலன்ரைன் அனிற்றா
கலைபண்டாட்டு திரு.எலியாஸ் எட்வேர்ட்
மறைக்கல்வி திரு.வின்சன் யொலிவர்
யாத்திரைப்பயணங்கள் திரு.கிறிஸ்துராசா பெனடிற்


உங்களுள் பெரியவர் சிறியவராகவும் ஆட்சிபுரிபவர் தொண்டு புரிபவராகவும் மாற வேண்டும்.(லூக்கா 22:26)

Tamilische Seelsorge Gemeinde Frankfurt தமிழ் ஆன்மீகப்பணித்தளம் பிராங்க்போட், யேர்மனி Tamilische Seelsorge Gemeinde Frankfurt தமிழ் ஆன்மீகப்பணித்தளம் பிராங்க்போட், யேர்மனி


நான் உங்களிடம் அன்பு செலுத்தியது போல நீங்களும் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள்.(யோவான் 13:34)